Získajte 10% na prvý nákup Chcem zľavu

Košík je prázdny
Nakúpte ešte za a v rámci SR máte dopravu zdarma.
0,00 € / 50,00 €
Celková cena 0,00 €
Prejsť do košíka

Ochrana osobných údajov 

Spoločnosť L-3, s. r. o.,so sídlom: Textilná 6388/23, Ružomberok 034 01, IČO: 46 184 791, DIČ: 023278587, IČ DPH: SK2023278587, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54827/L, ako správca/prevádzkovateľ osobných údajov, si vás týmto, ako tzv. dotknuté osoby, dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania osobných údajov zo strany správcu osobných údajov, vrátane rozsahu vašich práv súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov.

SPRACÚVANÉ ÚDAJE

Spoločnosť L-3, s. r. o., spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/EC (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len „Nariadenie“), a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov osobné údaje, ktoré spoločnosť L-3, s. r. o., poskytujete v súvislosti s nákupom tovaru či využívaním služieb (napr. v rámci objednávky tovaru v e-shope). Ide o tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Adresa pobytu či doručovacia adresa

Spoločnosť L-3, s. r. o. ďalej spracúva údaje, ktoré o vás získa pri nákupe tovaru alebo tým, že používate jeho služby. Ide o tieto údaje:

 • IP adresa
 • Súbory cookies
 • Údaje o prehliadači a zariadení
 • Geografické údaje
 • Údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov (napr.: druh, cena tovaru, dátum nákupu, údaje o stave zákazníckeho účtu)
 • Prípadne iný online identifikátor

Spoločnosť L-3, s. r. o. spracúva tieto osobné údaje iba v súlade s nižšie uvedenými účelmi, a v rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie týchto stanovených účelov.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s nákupom tovaru v e-shope

 • Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy a jej následnej realizácie, dodanie objednaného tovaru a tiež z dôvodu plnenia zákonných daňových povinností.
 • V príprave tvorby objednávky Spoločnosť L-3, s. r. o. zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnutie týchto osobných údajov je základným predpokladom na uzatvorenie alebo zmenu kúpnej zmluvy, pričom poskytnutie osobných údajov slúži primárne na vašu jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu a ďalej na kontaktovanie vašej osoby za účelom doručenia objednaného tovaru.

Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s vybavovaním podnetov, dotazov a reklamácií

 • Právnym titulom k spracúvaniu osobných údajov je plnenie zmluvných a zákonných povinností. V súvislosti s vybavovaním reklamácií spracúvame Vaše osobné údaje ďalej tiež na účely svojich právnených záujmov pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii.
 • Pri vybavovaní reklamácií zhromažďujeme a spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, adresa pobytu či doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, transakčná história objednávok, údaje o zakúpenom tovare.

Spracúvanie údajov zákazníkov so súhlasom na marketingové a obchodné účely

 • V prípade, že udelíte súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely, budeme spracúvať vaše osobné údaje v rozsahu – meno, priezvisko, pohlavie, vek, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.

Použitie súborov cookies a analýza webových stránok

 • V prípade, že používate naše webové stránky, súhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, ktoré  na svojich webových stránkach používame za účelom zlepšenia fungovania svojich webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít, t. j. ponúkanie reklamy na základe vyhodnotenia vášho záujmu o tovar.

Čo sú cookies?

 • Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré navštívená webová stránka môže odoslať do internetového prehliadača, ktorý ich uloží vo vašom zariadení. Osoba používateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Cookies napomáhajú pamätať si vaše aktivity a preferencie na určitú dobu, aby ste ich nemuseli znova vkladať, keď sa na webové stránky vraciate alebo prechádzate z jednej webovej stránky na inú stránku.

Na aké účely používame cookies?

 • Cookies pomáhajú k vášmu pohodlnejšiemu nákupu a jednoduchému prehliadaniu webových stránok. Cookies slúžia najmä na: Zaistenie správnej funkčnosti našich webových stránok, aby bolo možné dokončiť proces objednania tovaru s čo najmenšími ťažkosťami; Zapamätanie si obsahu nákupného košíka; Zaistenie vzhľadu webových stránok vzhľadom na preferencie a požiadavky návštevníkov; Analýzu návštevnosti, správania, preferencií a záujmov používateľov; Ponúkanie reklamy na tovar podľa záujmu používateľa.
 • Používaním týchto webových stránok súhlasíte s použitím cookies. Súhlas s používaním cookies je dobrovoľný. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním niektorých alebo všetkých súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavení svojho prehliadača. V prípade, že tak urobíte, môžete byť nútení manuálne nastavovať niektoré voľby zakaždým, keď navštívite naše webové stránky, a niektoré služby a funkcie nemusia fungovať.

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Vaše osobné údaje spracúvame v prípade zakúpenia tovaru v e-shope po dobu realizácie zmluvného vzťahu, ďalej po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu 2 rokov odo dňa uplynutia záručnej doby na tovar na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. Vystavené daňové doklady sú v súlade s § 70 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov sú po dobu 10 rokov odo dňa odoslania objednávky zákazníkom archivované aj objednávky.
 • V prípade, že spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov k marketingovým a obchodným účelom alebo k zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov, alebo do doby, kým súhlas neodvoláte. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané z našej strany na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s touto Informáciou o spracúvaní osobných údajov.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (pokiaľ je spracúvanie na súhlase založené, t. j. napr. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely; spracúvaniu údajov zo súborov cookies je možné zamedziť nastavením vášho webového prehliadača);
 • Právo na prístup k osobným údajom (právo požadovať informácie či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, či sú alebo nie sú našou spoločnosťou spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a ďalším informáciám podľa čl. 15 Nariadenia);
 • Právo na prenesenie údajov (právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi; a ďalej právo na to, aby tieto osobné údaje boli odovzdané priamo od jedného správcu k druhému, ak je to technicky uskutočniteľné);
 • Právo na opravu (právo požadovať, aby boli bez zbytočného odkladu opravené nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú);
 • Právo na obmedzenie spracúvania (právo požadovať, aby bolo obmedzené spracúvanie, alebo pokiaľ by boli osobné údaje spracúvané protiprávne, ale nežiadate vykonať ich vymazanie);
 • Právo na vymazanie (právo požadovať, aby boli vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané, okrem iného pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ste odvolali súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny ďalší právny titul na spracúvanie; alebo pokiaľ by zo strany správcu boli osobné údaje spracúvané protiprávne);
 • Právo vzniesť námietku (právo požadovať, aby správca prestal spracúvať vaše osobné údaje na základe právneho titulu oprávneného záujmu);
 • Právo obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

V prípade akéhokoľvek dotazu ku spracovaniu vašich osobných údajov či uplatnenia vyššie uvedených práv sa môžete na nás obrátiť písomne na adrese Textilná 6388/23, Ružomberok 034 01, či na tel. č. 0940 511 622 alebo e-mailovej adrese info@svetlusa.sk.

Sledujte nás na Instagrame

svetlusa.sk